BIP

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dom Pomocy Społecznej w Rzetni.
Data publikacji strony internetowej: 2019-07-03.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej.

  • dokumenty cyfrowe typu PDF,DOC,DOCX,ODT,XLS,XLSX,ODS nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilośc oraz to,że pracownicy sukcesywnie szkolą się. To skutkuje tym, że na dzień sporządzenia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo.
  • strona zwiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będzie to poprawione a nowe dokumenty będą przygotowane poprawnie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-02
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standartowych skrótów klawiszowych przegladarki:

Wersja kontrastow: ALT +1

Jak korzystać z BIP: ALT +2

Przejdź do menu przedmiotowego: ALT +3

Mapa serwisu: ALT +4

Przejdź do treści strony: ALT +5

Przejdź do wyszukiwarki: ALT +W

Na stronie internetowej można także korzystać ze standartowych skrutów klawiszowych funkcjonujących w ramach użytej przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Agnieszka Szczepaniak, zamowienia@dpsrzetnia.ol.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 79 141 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budenek mieszkalny, Rzetnia 87, 63-600 Kępno

Wejście główne do budynku posiada podjazd  dla wózków inwalidzkich i szerokie drzwi.
W budynku korytarze mają szerokość 180 cm. Wzdłuż korytarzy zamontowane są uchwyty dla osób niepelnosprawnych. Jest to budynek jednokondygnacyjny, pomieszczenia przystosowane są do ruchu osób niepełnosprawnych. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzajacego dźwiekowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejśc z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoba niepełnosprawna chcaca skorzystać z pomocy osoby posługujacej się językiem migowym winna zgłosić ten zamiar co najmniej 2 dni robocze przed tym zdarzeniem.

Budenek administracji - Pałac, Rzetnia 87, 63-600 Kępno

Wejście główne do budynku bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych, wejście boczne posiada windę  dla osób niepełnosprawnych. W budynku korytarz ma szerokość 140 cm.  W budynku dla osób niepełnosprawnych dostępny jest korytarz i pomieszczenie na parterze. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzajacego dźwiekowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejśc z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoba niepełnosprawna chcaca skorzystać z pomocy osoby posługującej się językiem migowym winna zgłosić ten zamiar co najmniej 2 dni robocze przed tym zdarzeniem.

 

Redakcja strony: Deklaracja dostępnościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 356

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl