BIP

Obowiązek informacyjny

Klauzula dla pracowników

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Rzetni, Rzetnia 87, 63-600 Rzetnia,
 • Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni jest Pan Mateusz Karbowski Tel. 732-021-720,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonywania obowiązków zakładu, jako zakładu pracy i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 917),
 • dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • dane będą przechowywane przez okres 50 lat po ustaniu zatrudnienia,
 • posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych nie będzie możliwe realizowanie przez zakład pracy obowiązków wynikających z przepisów prawa na rzecz pracownika,
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Klauzula dla mieszkańców

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Rzetni, Rzetnia 87, 63-600 Rzetnia,
 • Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni jest Pan Mateusz Karbowski Tel. 732-021-720,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1769 ze zm.) oraz zadań zleconych Jednostce przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych,
 • dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • dane będą przechowywane przez okres 50 lat,
 • posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Klauzula dla kontrahentów

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Rzetni, Rzetnia 87, 63-600 Rzetnia,
 • Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni jest Pan Mateusz Karbowski Tel. 732-021-720,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie:  Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 • podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579)
 • dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • dane będą przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa, nie dłużej niż jest to konieczne,
 • posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

 • administratorem monitoringu wizyjnego jest Dom Pomocy Społecznej w Rzetni, Rzetnia 87, 63-600 Rzetnia
 • Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni jest Pan Mateusz Karbowski Tel. 732-021-720,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonywania obowiązków zakłądu, jako zakładu pracy i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obserowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni,
 • dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Okres przechowywania nagrań wynosi 7 dni. Po tym okresie nagrania kasowane są automatycznie,
 • posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Redakcja strony: Obowiązek informacyjnyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 362

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl